Kişisel Veri ve Gizlilik politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI ÖRNEĞİ
Mor Elma Yayıncılık olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, eğitim.morelmayayincilik.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz,
tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan
işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve
hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep
halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
görevlilerine bilgi verebilmek için;
. Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları
sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
. Reklam tercihlerini analiz etmek için,
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, eğitim.morelmayayincilik.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin
aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam
verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta
eğitim.morelmayayincilik.com altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek
üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız,
program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve
kuruluşlardır.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ eğitim.morelmayayincilik.com
Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin
Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız
hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
. eğitim.morelmayayincilik.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad,
adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve
şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen
işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile
gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
. eğitim.morelmayayincilik.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi
amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze
ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
. Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog,
yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web
sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya
tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal
medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs)
gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere,
yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz
KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak
yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel
verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet
aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
. Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya
hizmet alınan iş ortaklarımız,
. Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili
mercilere,
. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi
sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer
kamu kurum veya kuruluşlarına,
. eğitim.morelmayayincilik.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel
kişilere,
Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.
7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
eğitim.morelmayayincilik.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını,
KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını
sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi
yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel
verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca eğitim.morelmayayincilik.com’in kişisel verilerinizi doğru ve
güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda eğitim.morelmayayincilik.com ‘in
yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için
üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil
uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup
ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları
aşağıdaki gibidir:
. Kişisel Veri Sahibi, eğitim.morelmayayincilik.com ‘in (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle
ilgili;
. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
10. İletişim ve Başvuru Yöntemi
eğitim.morelmayayincilik.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı
sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet
adresinde ilan edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@morelmayayincilik.com
e-posta adresine yöneltebilirler.
eğitim.morelmayayincilik.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek
kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir.
Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir
maliyet gerektirmesi halinde, eğitim.morelmayayincilik.com, ücret talebinde bulunma hakkını
saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel
Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife
üzerinden belirlenir.
Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel
verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan
işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar
hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan eğitim.morelmayayincilik.com ile
paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya
kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin
yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve
yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce
eğitim.morelmayayincilik.com’e başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir
konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.